Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών (Εγκρίσεις και Αδειες Δόμησης)

Οικοδομικές Αδειες (Εγκριση και Αδεια δόμησης)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους τεχνικής μελέτης από έμπειρους και εξειδικευμένους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, αλλά και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων,

β) κατεδάφιση κατασκευών υπό ορισμένες προϋποθέσεις,

γ) εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, δια­μορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση,

δ) κατασκευή πισίνας,

ε) αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμ­ματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους,

στ) κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν κα­λύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,

ζ) κατασκευή υπόγειων δεξαμενών,

η) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυ­σίμων σε πρατήρια καυσίμων,

«θ) διάφορες εργασίες, (που αναφέρονται κατωτέρω σε αυτές που απαιτείται η έκδοση «Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας» να εκτελεστούν), προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέ­ντε χιλιάδων (25.000) ευρώ,

ι) νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομι­κής άδειας.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα :

α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας εκτός εάν η έγκριση οι δοκιμαστικές τομές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003,

β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων,

γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 Π.Δ., εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων,

δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κά­δων και δεξαμενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσε­ρα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα ση­μείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους.

Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,

ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του Ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,

στ) η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστά­μενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα,

ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του Ν.Δ. 17.7.1923 (Α’ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24.5.1985 Π.Δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού,

η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, θ) τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φα­κέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 (Α’ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου,

ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,

ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών εκροών,

ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρι­σμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,

ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,

ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προ­κήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας,

ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρό­δεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγματοποιείται η προ- βλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου,

ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις πα­ραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του Ν. 4067/2012,

ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/2012, όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον ΕΑΚ.

ιη) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,

ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερι­κές όψεις,

κ) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων,

κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών δεν απαι­τείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ,

κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμε- να σε εντός σχεδίου περιοχές,

κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφω­να με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 Π.Δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετρα­γωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 24.5.1985 Π.Δ.,

κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγ­γελματικής χρήσης, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,

κε) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοι­κίας, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρ­κεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,

κστ) ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού,

κζ) λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4067/2012,

κη) προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενσ. της 31ης Ιανουάριου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου,

κθ) τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και κεραι­ών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας,

λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,

λα) στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του Ν. 4067/2012, υπό την προϋπόθεση της παρ. 6 ιστ του άρθρου 11 του Ν. 4067/ 2012,

λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις,

λγ) πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο,

λδ) Εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων, για τις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις,

λε) Εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εργασίες που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α έως η, ιθ, λ, λδ και λε δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαι­τείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

Για τις εργασίες των υπόλοιπων περιπτώσεων οι οποίες εκτελούνται είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιά­δες ευρώ (25.000) υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ του Ν. 4495/2017, ανά οριζό­ντια ή κάθετη ιδιοκτησία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την περίπτωση

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για τις ακόλουθες περιπτώσεις απαιτείται Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ύστερα από υποβολή τεχνικής έκθεσης και δήλωσης, αρμόδιου μηχανικού ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη, σύμφωνα με τους όρους που ορίζει «το Τμήμα Ελέγχου Δόμησης – Τοπικό Παρατηρητήρι­α):

α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα, σύμ­φωνα με τις διατάξεις για επικίνδυνες οικοδομές,

β) εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες,

γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 106 του παρόντος ή στην παρ. 1α του άρθρου 23 του Ν. 4178/2013, όπως ισχύει.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Για τις ακόλουθες περιπτώσεις οι εργασίες εκτελούνται χωρίς έκδοση άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών δόμηση μικρής κλίμακας:

α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμέ­νων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής,

β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4067/2012,

γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επι­σκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγω­γών κτιρίων,

ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,

στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,

η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4067/2012,

θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2β και 2γ του άρθρου 19 του Ν. 4067/2012,

ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμε­νων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικοί/ κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονο­στάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας «και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό,

ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφάνειας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδι­κές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,

ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύ­πτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών, ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,

ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσι­κού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονί­αμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των όμβριων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,

ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.,

ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

ικ) Φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.»

κα) Κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων εντός κάθε τύπου και κατηγορίας υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υφισταμένων ή νέων, που σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνουν τα 0,50 μ. από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους και για τις οποίες διατίθεται στατική μελέτη εγκεκριμένη από τον φορέα υλοποίησης,

κβ) κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλε­κτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) MT/XT στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Το γραφείο μας έχει την δυνατότητα (από πλευράς γνώσεων και εμπειρίας), να σας προτείνει:
– Αρχιτεκτονικές λύσεις κτιρίων όλων των ειδών και χρήσεων, με έμφαση σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους αυξημένων λειτουργικών απαιτήσεων.
– Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
– Εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού και αρχών εξοικονόμησης ενέργειας (πρόβλεψη τεχνικών χαρακτηριστικών μονώσεων, θερμοπροσόψεων, ανάλυση προσανατολισμών, έλεγχος αποδοτικότητας ηλιακής ενέργειας κ.λπ.).
Οι γνώσεις και η εμπειρία μας σε συνδυασμό με το πάντα ενημερωμένο λογισμικό (υπάρχει η δυνατότητα ώστε ανά πάσα στιγμή να γίνεται update τελευταίων ενημερώσεων), από τα κορυφαία στην αγορά (IDEA της 4Μ Α.Ε.), μας δίνει την δυνατότητα να παρουσιάσουμε την αρχιτεκτονική πρότασή μας στον πελάτη, χωρίς να διαθέτει ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις!!!
Οι μελέτες που παραδίδουμε προς έλεγχο στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία είναι επιπέδου Οριστικής Μελέτης, με προσθήκη πλήθους κατασκευαστικών λεπτομερειών.
Επίσης, με εύλογο επιπλέον κόστος, και πριν τη φάση της κατασκευής, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε αναλυτικές Μελέτες Εφαρμογής με προσθήκη όλων των απαιτούμενων κατασκευαστικών λεπτομερειών ανά φάση. Ενδεικτικά:
– Λεπτομέρειες υγρομόνωσης υπογείου,
– πρόβλεψη θέσεων διέλευσης κατακορύφων στηλών στο φέροντα οργανισμό για αποφυγή εκ των υστέρων διάνοιξης επιβαρυντικών οπών,
– σχέδια χαράξεως τοιχοποιιών,
– λεπτομέρειες όπλισης σεναζιών,
– σχέδια και πίνακες εξωτερικών κουφωμάτων,
– σχέδια τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε τοίχους, οροφές, περιβάλλοντα χώρο,
– σχέδια τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων και ψηφίδας (ειδικά σε λουτρά),
– σχέδια αντιμετώπισης θερμογεφυρών,
– σχέδια κατασκευής τζακιών,
– σχέδια υγρομόνωσης ταρατσών, βεραντών, εξωστών,
– σχέδια όψεων κτιρίου, χρωματικές προτάσεις, σχέδια σύζευξης περιβάλλοντος χώρου και κτιρίου,
– σχέδια διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου,
Και βέβαια, ως σύγχρονο τεχνικό γραφείο που απευθύνεται σε απαιτητικούς πελάτες, έχουμε την δυνατότητα, να «βλέπουν» με «φωτορεαλισμό υψηλής ευκρίνειας» με το πρόγραμμα «Photoidea» ή να «περπατούν μέσα και έξω από το κτίριο» με το πρόγραμμα «Walkidea», πάντα της κορυφαίας, στην κατηγορία, εταιρείας λογισμικού 4Μ Α.Ε., το έργο επιθυμίας των, ενώ είναι ακόμα στην φάση της σχεδίασης…

Σε συνδυασμό με την κατοχή από το γραφείο μας προγραμμάτων λογισμικού στατικών μελετών (Strad raf, Strad pesos, Strad steel ), ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (Fine/adapt) αλλά και μελέτης ενεργειακής απόδοσης (4Μ-ΚΕΝΑΚ και Gcad), της ίδιας πάντα εταιρείας 4Μ Α.Ε., μπορούμε να πούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα όλων των μελετών ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ τα προβλήματα, που σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν δυνατόν να παρουσιαστούν στην κατασκευή (και θα δημιουργούσαν βέβαιη καθυστέρηση και οικονομικό κόστος). Ταυτόχρονα, όμως, παρέχει και στον πελάτη το μέγιστο κέρδος κατά την χρήση του έργου του!!!

Τέλος, πρέπει να πούμε ότι το πλήθος των έργων που έχουν μελετηθεί ή κατασκευαστεί από το γραφείο μας και περιλαμβάνει μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες και πολυκατοικίες, καταστήματα εμπορικά και υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου LPG , πλυντηρίων – λιπαντηρίων, συνεργείων, βιομηχανικών κτιρίων και επαγγελματικών εργαστηρίων, ξενοδοχείων και ιατρικών κέντρων με τις ανωτέρω δυνατότητες, μας κάνει υπερήφανους για το τελικό αποτέλεσμα. Μας δίνει χαρά που οι πελάτες μας αισθάνονται ευχαριστημένοι… Μάλιστα, είναι γνωστό ότι, δεν διστάσαμε να παραιτηθούμε από επιβλέψεις έργων που είχαμε μελετήσει και οι πελάτες μας παρασυρόμενοι από «κακές σειρήνες», δεν ήθελαν να εφαρμόσουν τις εγκεκριμένες μελέτες και σχεδιαγράμματα ή και την ισχύουσα Νομοθεσία…
Τέλος, ενδεικτικά μπορείτε να δείτε στο κεφάλαιο «Έργα μας», φωτογραφίες έργων και περιγραφή ενασχόλησής μας.

Στατικές μελέτες

Η επιλογή του τύπου του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (π.χ. οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλική, σύμμικτη κατασκευή, φέρουσα τοιχοποιία, ξύλινη κατασκευή), η ανάλυση (στατικός και δυναμικός – αντισεισμικός έλεγχος) και τέλος η διαστασιολόγησή του συνθέτουν ίσως την πιο σημαντική διαδικασία της μελετητικής φάσης, κυρίως επειδή σχετίζεται με την ασφάλεια του κτιρίου έναντι σεισμικών φορτίων.
Το γραφείο μας διαθέτει:
– έμπειρο διπλ. Πολιτικό Μηχανικό με εξειδίκευση στην δομοστατική – αντισεισμική κατεύθυνση, και ασχολείται με στατικές μελέτες οποιουδήποτε φέροντος οργανισμού και τύπου φορέα. Διαθέτει αποδεδειγμένη μελετητική εμπειρία εκατοντάδων έργων που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Έργα τα οποία έχουν σχεδιασθεί από το γραφείο μας ή από άλλα αρχιτεκτονικά γραφεία και έχουν εκπονηθεί οι στατικές μελέτες από το γραφείο μας,
– Λογισμικό (Software) πλήρως ενημερωμένο (υπάρχει η δυνατότητα ώστε ανά πάσα στιγμή να γίνεται update τελευταίων ενημερώσεων), οποιουδήποτε υλικού κατασκευής φέροντος οργανισμού όπως, οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικής, ξύλινης από κορμούς ή συγκολλητής ξυλείας, φέρουσας τοιχοποιίας από λιθοδομή, οπτοπλινθοδομή κ.λπ.). Όπως και λογισμικό για στατική ενίσχυση παλαιών κτισμάτων (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις, ανθρακονήματα, τζινέτια κ.λπ.). Όλες οι εκδόσεις των προγραμμάτων λογισμικού που κατέχουμε είναι πλήρως ενημερωμένοι και με τους ισχύοντες Ευρωκώδικες.
Όπως προαναφέραμε και στο τμήμα «Αρχιτεκτονικές μελέτες», η κατοχή λογισμικών αρχιτεκτονικής μελέτης, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και ενεργειακής απόδοσης της ίδιας εταιρείας ( 4Μ Α.Ε.), από την φάση των προσχεδίων ακόμα, ελέγχεται η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασής μας, αποκλείοντας φαινόμενα παλινδρόμησης εργασιών, τα οποία οδηγούν σε χρονική καθυστέρηση και οικονομική επιβάρυνση.
Η απόλυτη συνεργασία των λογισμικών αρχιτεκτονικής και στατικής ή στατικών μελετών ενός έργου έχει ως αποτέλεσμα, να μην ξεπερνά ο οπλισμός μίας συνήθους και συμβατικής κατασκευής τα 120-125 kgr ανά m3 σκυροδέματος, όταν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ξεπερνά τα 150-160 kgr/m3!!! Ή σε μία μεταλλική κατασκευή ο μεταλλικός φέρον οργανισμός να μην ξεπερνά τα 50-55 kgr χάλυβα ανά m2 επιφάνειας κάτοψης κτιρίου ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ξεπερνά τα 70 kgr/m2…
Αναλογιστείτε λοιπόν την τεράστια οικονομία πόρων και χρημάτων που επιτυγχάνουμε με τις στατικές μας μελέτες, χωρίς να θυσιάζουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια και την αντισεισμική προστασία της κατασκευής.
Επίσης το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία και λογισμικό για ειδικές στατικές μελέτες όπως:

– Τοίχοι αντιστήριξης
– Πισίνες

Όλες οι στατικές μελέτες μας είναι επιπέδου οριστικής εφαρμογής.
Είναι δυνατόν, με μικρό εύλογο κόστος, να παραδοθούν επιπλέον μελέτες εφαρμογής με λεπτομέρειες, όπως:
– αναπτύγματα όλων των οπλισμών ξυλοτύπων,
– σχέδια κοπής σιδήρου μεταλλικών κατασκευών,
– κατασκευαστικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης κόμβων, συνδέσεων, εδράσεων κλπ..

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου αποτελούν την “καρδιά” λειτουργίας του και ως εκ τούτου απαιτούν προσεκτική μελέτη και ορθή κατασκευή, δια της πιστής εφαρμογής των μελετών.
Σήμερα, έχει παρέλθει η εποχή κατά την οποία ο φάκελος των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών περιοριζόταν σε μελέτες ύδρευσης – αποχέτευσης και κυρίως για μεγάλα, σε επιφάνεια και όγκο ή πολυώροφα κτίρια. Σήμερα, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για οποιοδήποτε κτίριο επιφάνειας άνω των 50.00 m2 είναι υποχρεωτική η εκπόνηση σειράς Η/Μ μελετών προ της έκδοσης της άδειας δόμησης.
Έτσι, ένας φάκελος Η/Μ μελετών μιας σύγχρονης κατασκευής, άνω των 50.00 m2, που κατατίθεται προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

– μελέτη θέρμανσης (συμβατικού συστήματος ή συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης, συστήματος με χρήση αντλιών θερμότητας, γεωθερμίας κλπ.),
– μελέτη κάλυψης ζεστού νερού χρήσης,
– ηλεκτρολογική μελέτη (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, θέση πινάκων, διέλευση καλωδιώσεων),
– μελέτη διέλευσης και υπολογισμός σωληνώσεων ύδρευσης (θέσεις συλλεκτών, κατακόρυφες στήλες κλπ.),
– μελέτη διέλευσης και υπολογισμός σωληνώσεων αποχέτευσης και όμβριων (οριζόντιες γραμμές και κατακόρυφες στήλες κλπ.),
– μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας και πλήρωσης των απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ
– Σε περίπτωση συστήματος κεντρικού κλιματισμού, μελέτη αυτού με σχέδια διέλευσης αεραγωγών, τοποθέτησης στομίων κλπ
– Κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης
– Παθητικής Πυροπροστασίας
– Ενεργητικής πυροπροστασίας,

– Πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης,

-Ανελκυστήρων (ηλεκτρικού, υδραυλικού, φορτίων),

– Εξαερισμού – αερισμού,

– Πισίνας

– Φωτοτεχνίας.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε με έμφαση ότι:

-Οι ΗΜ μελέτες μας (υπολογισμοί / σχέδια) εκπονούνται από το γραφείο μας με την χρήση του κορυφαίου λογισμικού (Software) στην κατηγορία του ( FINE / ADAPT) της 4Μ Α.Ε..
-Το παρεχόμενο επίπεδο μελετών από το γραφείο μας, ξεπερνά κατά πολύ τις προδιαγραφές της οριστικής μελέτης σε συνδυασμό με την πολυετή εργοταξιακή μας εμπειρία.
-Όπως προαναφέραμε στο τμήμα των Αρχιτεκτονικών και Στατικών μελετών αξιοποιώντας τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας και την απόλυτη συνεργασία των τεσσάρων απαιτούμενων λογισμικών της ίδιας εταιρείας, εκπονούμε και συντάσσουμε εφαρμόσιμες μελέτες εφαρμογής, αποκλείοντας λάθη που μπορούν να κοστίσουν σε χρήμα και χρόνο.

1

To site χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Εφόσον συνεχίσετε, συμφωνείτε με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε περισσότερα

Τα cookies είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων των χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται ιστότοπους, για να διασφαλιστεί μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Αυτές οι προτιμήσεις αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, ένα cookie περιέχει την προτιμώμενη χώρα διαμονής σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σας θέτουμε αυτό το ερώτημα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε επίσης «αναλυτικά» cookies. Τα αναλυτικά cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που χρειάζονται.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μόνιμα cookies και cookies περιόδου λειτουργίας. Τα μόνιμα cookies είναι τα cookies που παραμένουν μόνιμα στον υπολογιστή σας, μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι «με το χέρι». Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα όταν φεύγετε από έναν ιστότοπο και μεταβαίνετε σε έναν άλλο ή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. ενεργοποίηση των cookies, αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και εύρεση και διαγραφή των cookies από το σκληρό σας δίσκο, παρακαλούμε ανατρέξτε στα μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org.

Κλείσιμο