Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών (Εγκρίσεις και Αδειες Δόμησης)

Οικοδομικές Αδειες (Εγκριση και Αδεια δόμησης)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους τεχνικής μελέτης από έμπειρους και εξειδικευμένους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, αλλά και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, , η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:

α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων,

β) κατεδάφιση κατασκευών εξαιρουμένων των περι­πτώσεων της μεθεπόμενης παραγράφου,

γ) εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οι­κοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση,

δ) κατασκευή πισίνας,

ε) αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυ­σμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους, στ) κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, ζ) κατασκευή υπόγειων δεξαμενών,

η) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,

θ) εργασίες της επόμενης, προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, ι) νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες:

α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιμαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στε­γαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων,

γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απο­λύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 Π.Δ., εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυν­σης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων,

δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροτα­φείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξα­μενή νερού, μέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.μ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαί­νει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μη­χανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,

ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,

στ) η κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέ­πει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα,

ζ) κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α’ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας

υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας,

η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμι­σης φυσικού αερίου,

θ) τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α’ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου,

ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,

ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,

ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστα­ση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,

ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων, ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μι­κρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας,

ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετού­νται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπα­γούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα ση­μείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου,

ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,

ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,

ιη) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,

ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητι­κών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, κ) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριω­μάτων,

κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στε­ρούνται σχέδιο πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται με χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ,

κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρ­ματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές,

κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνε­ται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύ­θυνσης Γεωργίας, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 24.5.1985 π.δ.,

κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδό­χους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, με υποβολή τεχνικής έκθεσης αρμόδιου μηχανικού ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του,

κε) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον με τεχνική έκθεση μηχανικού τεκμηριώνεται ότι δεν επηρε­άζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,

κστ) ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στα­τικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού,

κζ) λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012,

κη) προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσι­μους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου,

κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,

λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,

λα) στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012,

λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίη­ση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται και για την εκτέλεση εργασιών, αν τούτο προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, καθώς και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

 

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση ερ­γασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:

α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επι­σκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευ­ών για λόγους χρήσης και υγιεινής,

β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευ­ές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατό­μων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπε­ριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012,

γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλι­δωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,

ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφω­μάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,

στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,

η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρή­σης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμι­στές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμό­τητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,

θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,

ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστη­μάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτε­ρικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριω­μάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμι­νάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυ­μάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οι­κοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας,

ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,

ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ρά­μπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών, ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακά­λυπτου χώρου,

ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυ­φου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορ­ροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων, ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημι­ουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βά­θους έως ένα (1.00) μ.,

ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρι­κού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

 

 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Το γραφείο μας έχει την δυνατότητα (από πλευράς γνώσεων και εμπειρίας), να σας προτείνει:
– Αρχιτεκτονικές λύσεις κτιρίων όλων των ειδών και χρήσεων, με έμφαση σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους αυξημένων λειτουργικών απαιτήσεων.
– Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
– Εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού και αρχών εξοικονόμησης ενέργειας (πρόβλεψη τεχνικών χαρακτηριστικών μονώσεων, θερμοπροσόψεων, ανάλυση προσανατολισμών, έλεγχος αποδοτικότητας ηλιακής ενέργειας κ.λπ.).
Οι γνώσεις και η εμπειρία μας σε συνδυασμό με το πάντα ενημερωμένο λογισμικό (υπάρχει η δυνατότητα ώστε ανά πάσα στιγμή να γίνεται update τελευταίων ενημερώσεων), από τα κορυφαία στην αγορά (IDEA της 4Μ Α.Ε.), μας δίνει την δυνατότητα να παρουσιάσουμε την αρχιτεκτονική πρότασή μας στον πελάτη, χωρίς να διαθέτει ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις!!!
Οι μελέτες που παραδίδουμε προς έλεγχο στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία είναι επιπέδου Οριστικής Μελέτης, με προσθήκη πλήθους κατασκευαστικών λεπτομερειών.
Επίσης, με εύλογο επιπλέον κόστος, και πριν τη φάση της κατασκευής, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε αναλυτικές Μελέτες Εφαρμογής με προσθήκη όλων των απαιτούμενων κατασκευαστικών λεπτομερειών ανά φάση. Ενδεικτικά:
– Λεπτομέρειες υγρομόνωσης υπογείου,
– πρόβλεψη θέσεων διέλευσης κατακορύφων στηλών στο φέροντα οργανισμό για αποφυγή εκ των υστέρων διάνοιξης επιβαρυντικών οπών,
– σχέδια χαράξεως τοιχοποιιών,
– λεπτομέρειες όπλισης σεναζιών,
– σχέδια και πίνακες εξωτερικών κουφωμάτων,
– σχέδια τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων σε τοίχους, οροφές, περιβάλλοντα χώρο,
– σχέδια τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων και ψηφίδας (ειδικά σε λουτρά),
– σχέδια αντιμετώπισης θερμογεφυρών,
– σχέδια κατασκευής τζακιών,
– σχέδια υγρομόνωσης ταρατσών, βεραντών, εξωστών,
– σχέδια όψεων κτιρίου, χρωματικές προτάσεις, σχέδια σύζευξης περιβάλλοντος χώρου και κτιρίου,
– σχέδια διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου,
Και βέβαια, ως σύγχρονο τεχνικό γραφείο που απευθύνεται σε απαιτητικούς πελάτες, έχουμε την δυνατότητα, να «βλέπουν» με «φωτορεαλισμό υψηλής ευκρίνειας» με το πρόγραμμα «Photoidea» ή να «περπατούν μέσα και έξω από το κτίριο» με το πρόγραμμα «Walkidea», πάντα της κορυφαίας, στην κατηγορία, εταιρείας λογισμικού 4Μ Α.Ε., το έργο επιθυμίας των, ενώ είναι ακόμα στην φάση της σχεδίασης…

Σε συνδυασμό με την κατοχή από το γραφείο μας προγραμμάτων λογισμικού στατικών μελετών (Strad raf, Strad pesos, Strad steel ), ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (Fine/adapt) αλλά και μελέτης ενεργειακής απόδοσης (4Μ-ΚΕΝΑΚ και Gcad), της ίδιας πάντα εταιρείας 4Μ Α.Ε., μπορούμε να πούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα όλων των μελετών ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ τα προβλήματα, που σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν δυνατόν να παρουσιαστούν στην κατασκευή (και θα δημιουργούσαν βέβαιη καθυστέρηση και οικονομικό κόστος). Ταυτόχρονα, όμως, παρέχει και στον πελάτη το μέγιστο κέρδος κατά την χρήση του έργου του!!!

Τέλος, πρέπει να πούμε ότι το πλήθος των έργων που έχουν μελετηθεί ή κατασκευαστεί από το γραφείο μας και περιλαμβάνει μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες και πολυκατοικίες, καταστήματα εμπορικά και υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου LPG , πλυντηρίων – λιπαντηρίων, συνεργείων, βιομηχανικών κτιρίων και επαγγελματικών εργαστηρίων, ξενοδοχείων και ιατρικών κέντρων με τις ανωτέρω δυνατότητες, μας κάνει υπερήφανους για το τελικό αποτέλεσμα. Μας δίνει χαρά που οι πελάτες μας αισθάνονται ευχαριστημένοι… Μάλιστα, είναι γνωστό ότι, δεν διστάσαμε να παραιτηθούμε από επιβλέψεις έργων που είχαμε μελετήσει και οι πελάτες μας παρασυρόμενοι από «κακές σειρήνες», δεν ήθελαν να εφαρμόσουν τις εγκεκριμένες μελέτες και σχεδιαγράμματα ή και την ισχύουσα Νομοθεσία…
Τέλος, ενδεικτικά μπορείτε να δείτε στο κεφάλαιο «Έργα μας», φωτογραφίες έργων και περιγραφή ενασχόλησής μας.

Στατικές μελέτες

Η επιλογή του τύπου του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (π.χ. οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλική, σύμμικτη κατασκευή, φέρουσα τοιχοποιία, ξύλινη κατασκευή), η ανάλυση (στατικός και δυναμικός – αντισεισμικός έλεγχος) και τέλος η διαστασιολόγησή του συνθέτουν ίσως την πιο σημαντική διαδικασία της μελετητικής φάσης, κυρίως επειδή σχετίζεται με την ασφάλεια του κτιρίου έναντι σεισμικών φορτίων.
Το γραφείο μας διαθέτει:
– έμπειρο διπλ. Πολιτικό Μηχανικό με εξειδίκευση στην δομοστατική – αντισεισμική κατεύθυνση, και ασχολείται με στατικές μελέτες οποιουδήποτε φέροντος οργανισμού και τύπου φορέα. Διαθέτει αποδεδειγμένη μελετητική εμπειρία εκατοντάδων έργων που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Έργα τα οποία έχουν σχεδιασθεί από το γραφείο μας ή από άλλα αρχιτεκτονικά γραφεία και έχουν εκπονηθεί οι στατικές μελέτες από το γραφείο μας,
– Λογισμικό (Software) πλήρως ενημερωμένο (υπάρχει η δυνατότητα ώστε ανά πάσα στιγμή να γίνεται update τελευταίων ενημερώσεων), οποιουδήποτε υλικού κατασκευής φέροντος οργανισμού όπως, οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικής, ξύλινης από κορμούς ή συγκολλητής ξυλείας, φέρουσας τοιχοποιίας από λιθοδομή, οπτοπλινθοδομή κ.λπ.). Όπως και λογισμικό για στατική ενίσχυση παλαιών κτισμάτων (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις, ανθρακονήματα, τζινέτια κ.λπ.). Όλες οι εκδόσεις των προγραμμάτων λογισμικού που κατέχουμε είναι πλήρως ενημερωμένοι και με τους ισχύοντες Ευρωκώδικες.
Όπως προαναφέραμε και στο τμήμα «Αρχιτεκτονικές μελέτες», η κατοχή λογισμικών αρχιτεκτονικής μελέτης, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και ενεργειακής απόδοσης της ίδιας εταιρείας ( 4Μ Α.Ε.), από την φάση των προσχεδίων ακόμα, ελέγχεται η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασής μας, αποκλείοντας φαινόμενα παλινδρόμησης εργασιών, τα οποία οδηγούν σε χρονική καθυστέρηση και οικονομική επιβάρυνση.
Η απόλυτη συνεργασία των λογισμικών αρχιτεκτονικής και στατικής ή στατικών μελετών ενός έργου έχει ως αποτέλεσμα, να μην ξεπερνά ο οπλισμός μίας συνήθους και συμβατικής κατασκευής τα 120-125 kgr ανά m3 σκυροδέματος, όταν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ξεπερνά τα 150-160 kgr/m3!!! Ή σε μία μεταλλική κατασκευή ο μεταλλικός φέρον οργανισμός να μην ξεπερνά τα 50-55 kgr χάλυβα ανά m2 επιφάνειας κάτοψης κτιρίου ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ξεπερνά τα 70 kgr/m2…
Αναλογιστείτε λοιπόν την τεράστια οικονομία πόρων και χρημάτων που επιτυγχάνουμε με τις στατικές μας μελέτες, χωρίς να θυσιάζουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια και την αντισεισμική προστασία της κατασκευής.
Επίσης το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία και λογισμικό για ειδικές στατικές μελέτες όπως:

– Τοίχοι αντιστήριξης
– Πισίνες

Όλες οι στατικές μελέτες μας είναι επιπέδου οριστικής εφαρμογής.
Είναι δυνατόν, με μικρό εύλογο κόστος, να παραδοθούν επιπλέον μελέτες εφαρμογής με λεπτομέρειες, όπως:
– αναπτύγματα όλων των οπλισμών ξυλοτύπων,
– σχέδια κοπής σιδήρου μεταλλικών κατασκευών,
– κατασκευαστικές λεπτομέρειες διαμόρφωσης κόμβων, συνδέσεων, εδράσεων κλπ..

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου αποτελούν την «καρδιά» λειτουργίας του και ως εκ τούτου απαιτούν προσεκτική μελέτη και ορθή κατασκευή, δια της πιστής εφαρμογής των μελετών.
Σήμερα, έχει παρέλθει η εποχή κατά την οποία ο φάκελος των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών περιοριζόταν σε μελέτες ύδρευσης – αποχέτευσης και κυρίως για μεγάλα, σε επιφάνεια και όγκο ή πολυώροφα κτίρια. Σήμερα, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για οποιοδήποτε κτίριο επιφάνειας άνω των 50.00 m2 είναι υποχρεωτική η εκπόνηση σειράς Η/Μ μελετών προ της έκδοσης της άδειας δόμησης.
Έτσι, ένας φάκελος Η/Μ μελετών μιας σύγχρονης κατασκευής, άνω των 50.00 m2, που κατατίθεται προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

– μελέτη θέρμανσης (συμβατικού συστήματος ή συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης, συστήματος με χρήση αντλιών θερμότητας, γεωθερμίας κλπ.),
– μελέτη κάλυψης ζεστού νερού χρήσης,
– ηλεκτρολογική μελέτη (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, θέση πινάκων, διέλευση καλωδιώσεων),
– μελέτη διέλευσης και υπολογισμός σωληνώσεων ύδρευσης (θέσεις συλλεκτών, κατακόρυφες στήλες κλπ.),
– μελέτη διέλευσης και υπολογισμός σωληνώσεων αποχέτευσης και όμβριων (οριζόντιες γραμμές και κατακόρυφες στήλες κλπ.),
– μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας και πλήρωσης των απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ
– Σε περίπτωση συστήματος κεντρικού κλιματισμού, μελέτη αυτού με σχέδια διέλευσης αεραγωγών, τοποθέτησης στομίων κλπ
– Κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης
– Παθητικής Πυροπροστασίας
– Ενεργητικής πυροπροστασίας,

– Πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης,

-Ανελκυστήρων (ηλεκτρικού, υδραυλικού, φορτίων),

– Εξαερισμού – αερισμού,

– Πισίνας

– Φωτοτεχνίας.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε με έμφαση ότι:

-Οι ΗΜ μελέτες μας (υπολογισμοί / σχέδια) εκπονούνται από το γραφείο μας με την χρήση του κορυφαίου λογισμικού (Software) στην κατηγορία του ( FINE / ADAPT) της 4Μ Α.Ε..
-Το παρεχόμενο επίπεδο μελετών από το γραφείο μας, ξεπερνά κατά πολύ τις προδιαγραφές της οριστικής μελέτης σε συνδυασμό με την πολυετή εργοταξιακή μας εμπειρία.
-Όπως προαναφέραμε στο τμήμα των Αρχιτεκτονικών και Στατικών μελετών αξιοποιώντας τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας και την απόλυτη συνεργασία των τεσσάρων απαιτούμενων λογισμικών της ίδιας εταιρείας, εκπονούμε και συντάσσουμε εφαρμόσιμες μελέτες εφαρμογής, αποκλείοντας λάθη που μπορούν να κοστίσουν σε χρήμα και χρόνο.

1
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων

To site χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Εφόσον συνεχίσετε, συμφωνείτε με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε περισσότερα

Τα cookies είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων των χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται ιστότοπους, για να διασφαλιστεί μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Αυτές οι προτιμήσεις αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, ένα cookie περιέχει την προτιμώμενη χώρα διαμονής σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σας θέτουμε αυτό το ερώτημα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε επίσης «αναλυτικά» cookies. Τα αναλυτικά cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που χρειάζονται.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μόνιμα cookies και cookies περιόδου λειτουργίας. Τα μόνιμα cookies είναι τα cookies που παραμένουν μόνιμα στον υπολογιστή σας, μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι «με το χέρι». Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα όταν φεύγετε από έναν ιστότοπο και μεταβαίνετε σε έναν άλλο ή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. ενεργοποίηση των cookies, αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και εύρεση και διαγραφή των cookies από το σκληρό σας δίσκο, παρακαλούμε ανατρέξτε στα μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org.

Κλείσιμο